Iphiclides feisthamelii (Mariposa Chupaleches).

 

Zerynthia rumina (Mariposa Arlequín).

 

Aglais io (Mariposa Pavo Real).

 

Melanargia laechis (Medio Luto Ibérica).